Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Definities
1. InspirEDucation is de handelsnaam van Deborah Wüst .
2. Contractant: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie InspirEDucation een Overeenkomst sluit.
3. Trainee of coachee: Ieder natuurlijk persoon of instantie welke van de diensten van InspirEDucation gebruik maakt (waarbij aangetekend dat Trainee, Coachee en Contractant ook dezelfde kunnen zijn).
4. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst terzake de levering van diensten die tussen InspirEDucation en Contractant tot stand komt.
5. Totstandkoming van de Overeenkomst: De Overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand, maar wordt altijd bekrachtigd door een schriftelijke opdrachtbevestiging.
6. Tarieven: de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst voor de door InspirEDucation aangeboden diensten. Bij de diensten van InspirEDucation wordt BTW in rekening gebracht. Indien van toepassing kunnen annuleringskosten of administratiekosten van 20% van de totale factuur in rekening gebracht worden.
7. De duur van de Overeenkomst: in de overeenkomst staat zowel de aanvangsdatum van de overeenkomst, als de einddatum van de overeenkomst vermeld. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van deze periode.  

Algemeen
1. Contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.
2. Persoonsgegevens worden door InspirEDucation zorgvuldig bewaard en zijn toegankelijk voor eventuele medewerkers van InspirEDucation.
3. Alle door InspirEDucation geleverde lesmaterialen, opdrachten, agenda, plandocumenten etc. blijven intellectueel eigendom van Deborah Wüst, h/o InspirEDucation. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de namen van InspirEDucation en Deborah Wüst vermeld worden,  InspirEDucation uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.
4. Deborah Wüst, h/o InspirEDucation is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door afzegging vanwege ziekte, vervoersproblemen of andere aard van overmacht en zal met Contractant een nieuwe afspraak maken voor doorgang van de afgezegde training(en). 

5. InspirEDucation biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en/of doelstellingen en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. InspirEDucation verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen het afgenomen dienstenpakket.
6. In gevallen van overmacht voor InspirEDucation kan het voorkomen dat de omstandigheden in de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloed worden. InspirEDucation is hiervoor niet aansprakelijk.

7. Voor de begeleiding en de Trainee-administratie is InspirEDucation volledig afhankelijk van de medewerking van de Trainee of Coachee. Als de Trainee of coachee niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is InspirEDucation hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de training, niet aansprakelijk.

Tarieven en Betaling
1. Contractant is aan InspirEDucation het Tarief voor de door de Trainee of Coachee gevolgde dienst verschuldigd.
2. InspirEDucation is gerechtigd vanaf drie maanden na de start van de Overeenkomst de Tarieven te wijzigen en zal Contractant hiervan minimaal één maand van te voren schriftelijk op de hoogte stellen.
3. Na afloop van  de trainingen en/of coaching is Contractant aan InspirEDucation een bedrag verschuldigd ter grootte van totale bedrag betrekking hebbende op de gehele duur van de training en/of coaching. Bij trainingen dient het totale bedrag uiterlijk twee weken na ontvangst van de factuur bijgeschreven te zijn op het rekeningnummer van InspirEDucation.

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal InpirEDucation een betalingsherinnering verzenden.
5. Indien de betaling van de dienst, om welke reden dan ook, niet uitgevoerd en of ontvangen is binnen de in punt 3 bedoelde termijn, is Contractant van rechtswege in verzuim. In geval van verzuim zijn alle vorderingen, inclusief de wettelijke rente, uit welke hoofde dan ook van InspirEDucation direct opeisbaar. Indien InspirEDucation overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Contractant.
6
. Restitutie van betaalde gelden is in principe niet mogelijk.
7. InspirEDucation hanteert een opzeggingstermijn van één maand.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s